Skip to content

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

– “Uitgever”: De beheerder en eigenaar van Fastball Magazine.
– “Magazine”: Het gedrukte tijdschrift Fastball Magazine dat wordt gepubliceerd door de uitgever.
– “Lezer”: Iedereen die een exemplaar van Fastball Magazine verkrijgt, leest of anderszins gebruikt.
– “Content”: Alle tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties en andere materialen die worden gepubliceerd in Fastball Magazine.

2. Toegang tot Fastball Magazine

2.1. Toegang tot Fastball Magazine vereist de aankoop of verkrijging van een exemplaar, tenzij anders vermeld.

2.2. De uitgever behoudt zich het recht voor om de publicatie en distributie van Fastball Magazine op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

3. Intellectueel Eigendom

3.1. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Fastball Magazine en de content zijn eigendom van de uitgever of zijn licentiegevers. Lezers krijgen geen enkele eigendomsrechten op de content.

3.2. Lezers mogen de content in Fastball Magazine lezen en gebruiken voor persoonlijk gebruik, maar mogen deze niet kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, verkopen of anderszins exploiteren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

4. Gebruikersgedrag

4.1. Lezers dienen zich te houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften bij het gebruik van Fastball Magazine en mogen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of schadelijke acties ondernemen met betrekking tot het magazine.

5. Privacy

5.1. De privacy van lezers is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor de distributie van Fastball Magazine worden verwerkt volgens ons privacybeleid.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van Fastball Magazine of de content, inclusief maar niet beperkt tot indirecte, incidentele of gevolgschade.

7. Wijzigingen in de Voorwaarden

7.1. De uitgever behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden vermeld in een toekomstige editie van Fastball Magazine.

Natuurlijk, hier is een toevoeging aan de algemene voorwaarden met betrekking tot abonnementen op Fastball Magazine en de annulering ervan:

8. Abonnementen en Annulering

8.1. Abonnementen op Fastball Magazine kunnen beschikbaar zijn en worden aangeboden tegen de prijzen en voorwaarden die op de website of in het tijdschrift zelf worden vermeld. Door een abonnement af te sluiten, stemt de abonnee ermee in om de aangegeven kosten te betalen volgens het geselecteerde abonnementstype.

8.2. Abonnees kunnen hun abonnement op elk gewenst moment annuleren. Annuleringen kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met onze klantenservice via de contactgegevens die op de website of in het tijdschrift worden vermeld.

8.3. Als het abonnement vroegtijdig wordt beëindigd, en er gedeeltelijk of geheel is voldaan aan de levering van alle magazines in dat jaar, vindt er geen (gedeeltelijke) terugbetaling plaats. De abonnees kunnen ervoor kiezen om toch nog de resterende magazines te ontvangen of zonder restitutie per direct geen magazines meer te ontvangen. Anders wordt de levering per einddatum stopgezet. De abonnee ontvangt altijd een bevestiging van annulering.

8.4. De uitgever behoudt zich het recht voor om abonnementstarieven en -voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen van kracht worden bij de volgende vernieuwingsdatum van het abonnement en zullen aan abonnees worden gecommuniceerd via de website of andere geschikte kanalen.

8.5. De uitgever behoudt zich ook het recht voor om abonnementen om welke reden dan ook te annuleren of op te schorten, bijvoorbeeld in geval van schending van deze algemene voorwaarden of in geval van technische of operationele problemen.

8.6. Abonnees zijn verantwoordelijk voor het bijwerken van hun contact- en betalingsinformatie om ervoor te zorgen dat het abonnement zonder onderbreking kan worden voortgezet. De uitgever is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen als gevolg van verouderde of onjuiste informatie.

Door een abonnement op Fastball Magazine af te sluiten, stemt de abonnee in met deze abonnementsvoorwaarden. Als een abonnee niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient hij of zij geen abonnement af te sluiten op Fastball Magazine.

9. Slotbepalingen

9.1. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de uitgever en de lezer met betrekking tot Fastball Magazine en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

9.2. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.

Door een exemplaar van Fastball Magazine te verkrijgen en te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u Fastball Magazine niet te gebruiken.

Back To Top
Save Your Cart
Share Your Cart